*هشدار های بازرسی :

 

“حفاظت گفتار و رفتار خود را در اتوماسیون های اداری موسسه حفاظتی و مراقبتی حافظان آسایش یاس حفظ کنید”

 

” دشمن در صدد نفوذ است ، هر پنجره ای پیدا کند وارد خواهد شد هوشیاریتان را بیشتر کنید.”

 

 

لطفا صبرکنید...